Semalt Islamabad hünärmeni - Web gözlegçisi hakda bilmeli zatlaryňyz

Gözleg motory gözlegçisi, belli bir gözleg motory üçin täzelenen maglumatlary bermek üçin programma görnüşinde Bütindünýä Kerebinden geçýän awtomatiki programma, skript ýa-da programma. Her gezek Bing ýa-da Google-da birmeňzeş açar sözleri ýazanyňyzda näme üçin dürli netijeler alýandygyňyz hakda pikir edip gördüňizmi? Sebäbi web sahypalary her minutda ýüklenýär. Webüklenýärkä web gözlegçiler täze web sahypalarynyň üstünden işleýärler.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Maýkl Braun, awtomatiki görkezijiler we web örümçileri diýlip hem bilinýän web gözlegçileriniň dürli gözleg motorlary üçin dürli algoritmleriň üstünde işleýändigini aýdýar. Web gözleg prosesi, ýaňy ýüklenenligi ýa-da käbir web sahypalarynda täze mazmunly bolany üçin girilmeli täze URL-leri kesgitlemek bilen başlaýar. Bu kesgitlenen URL-ler gözleg motory termininde tohum hökmünde bellidir.

Bu URL-ler ahyrsoňy täze mazmunyň näçe gezek ýüklenýändigine we möýleri alyp barýan syýasatlaryna baglylykda ahyrsoňy baryp görýärler we täzeden seredilýär. Saparyň dowamynda web sahypalarynyň hersindäki ähli baglanyşyklar kesgitlenýär we sanawa goşulýar. Bu pursatda dürli gözleg motorlarynyň dürli algoritmleri we syýasatlary ulanýandygyny aç-açan aýtmak möhümdir. Şol sebäpli Google netijelerinden we Bing netijelerinden birmeňzeş açar sözler üçin tapawutlar bolar, hatda köp meňzeşlikler hem bolar.

Web gözlegçiler gözleg motorlaryny döwrebap saklamak üçin ägirt uly işler edýärler. Aslynda aşakdaky üç sebäbe görä olaryň işi gaty kyn.

1. Her wagt internetdäki web sahypalarynyň göwrümi. Webde birnäçe million saýtyň bardygyny bilýärsiňiz we her gün has köp açylýar. Torda web sahypasynyň göwrümi näçe köp bolsa, gözlegçileriň döwrebap bolmagy kyn bolýar.

2. Web sahypalarynyň açylyş tizligi. Her gün näçe täze web sahypasynyň açylýandygyny bilýärsiňizmi?

3. Bar bolan web sahypalarynda we dinamiki sahypalaryň goşulmagynda mazmunyň üýtgedilýän ýygylygy.

Web örümçileriň döwrebap bolmagyny kynlaşdyrýan üç mesele. Ilki bilen hyzmat edilen web sahypalaryny gözlemegiň ýerine, köp web örümçileri web sahypalaryny we baglanyşyk baglanyşyklaryny ileri tutýarlar. Üstünlik, diňe 4 umumy gözleg motory gözleg syýasatlaryna esaslanýar.

1. Saýlaw syýasaty ilki haýsy sahypalary göçürip almak üçin saýlanýar.

2. Gaýtadan baryp görmegiň syýasaty görnüşi, bolup biljek üýtgeşmeler üçin web sahypalarynyň haçan we näçe gezek gaýtadan gözden geçirilýändigini kesgitlemek üçin ulanylýar.

3. Paralelizasiýa syýasaty ähli tohumlary çalt örtmek üçin süýrenijileriň paýlanyşyny utgaşdyrmak üçin ulanylýar.

4. Sypaýçylyk syýasaty web sahypalarynyň aşa ýüklenmezligi üçin URL-leriň nähili döredilýändigini kesgitleýär.

Tohumlary çalt we takyk örtmek üçin, gözlegçiler web sahypalaryny ileri tutmaga we daraltmaga mümkinçilik berýän ajaýyp süýreniş usulyna eýe bolmalydyrlar, şeýle hem ýokary derejede arhitektura bolmaly. Bu ikisi, birnäçe hepdäniň içinde ýüzlerçe million web sahypalaryny gözlemegi we göçürip almagy aňsatlaşdyrar.

Iň oňat ýagdaýda, her bir web sahypasy Bütindünýä Kerebinden çykarylýar we köp sapakly göçürip alyjynyň üsti bilen alynýar, şondan soň web sahypalary ýa-da URL-ler ileri tutulýan meýilnama boýunça geçmezden ozal nobata durýarlar. Ileri tutulýan URL-ler, meta-maglumaty we teksti dogry gözlemek üçin saklanar ýaly, köp sapakly ýükleýjiniň üsti bilen alynýar.

Häzirki wagtda birnäçe gözleg motorynyň örümçileri ýa-da süýrenijileri bar. Google tarapyndan ulanylýan biri Google Crawler. Web örümçiler bolmasa gözleg motorynyň netijeleri sahypalary ýa-da nol netijeleri ýa-da köne mazmuny yzyna getirer, sebäbi täze web sahypalary hiç haçan sanawda bolmaz. Aslynda, onlaýn gözleg ýaly bir zat bolmaz.